For floating-point values, results are inexact: : FLOAT « Data Types « MySQL Tutorial


mysql>
mysql> SELECT .1E0 + .2E0 = .3E0;
+--------------------+
| .1E0 + .2E0 = .3E0 |
+--------------------+
|         0 |
+--------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT .1 + .2 = .3;
+--------------+
| .1 + .2 = .3 |
+--------------+
|      1 |
+--------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
10.11.FLOAT
10.11.1.FLOAT(p) [UNSIGNED] [ZEROFILL]
10.11.2.FLOAT[(M,D)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
10.11.3.For floating-point values, results are inexact: