Android Utililty Methods Log

List of utility methods to do Log

Description

The list of methods to do Log are organized into topic(s).

Method

intdebug(String msg)
debug
return debug(DEBUG_TAG, msg);
intdebug(String tag, String msg)
debug
if (DEBUG_DEVELOPER_MODE) {
  return Log.d(tag, msg);
} else {
  return 0;
voidlog(String TAG, String msg)
log
log(TAG, msg, 3, null);
voidlog(String TAG, String msg, int type, Exception e)
log
if (msg != null && !msg.equals("")) {
  if (debugMode) {
    if (TAG == null) {
    switch (type) {
    case 1:
      android.util.Log.v(TAG, msg);
      break;
...
voidlog(String msg)
This method allows you to output debug messages only when debugging is on.
log(null, msg, 3, null);
voidlog(String msg, Exception e)
log
log(null, msg, 3, e);
voidlog(String msg, int type, Exception e)
log
log(null, msg, type, e);
intd(String tag, String msg)
d
return println(Log.DEBUG, tag, msg);
intd(String tag, String msg, Throwable tr)
d
return println(Log.DEBUG, tag, msg + '\n' + getStackTraceString(tr));
inte(String tag, String msg)
e
return println(Log.ERROR, tag, msg);