Jar h hapi-fhir-base

Jar examples for h:hapi-fhir-base