Jar h hyracks-data-std

Jar examples for h:hyracks-data-std