Jar j jersey-test-framework-provider-jdk-http

Jar examples for j:jersey-test-framework-provider-jdk-http

Description

Click the following links for the tutorial for j and jersey-test-framework-provider-jdk-http.

  1. Download jersey-test-framework-provider-jdk-http-2.21.jar file
  2. Download jersey-test-framework-provider-jdk-http-2.25.1.jar file