Jar l log4j-slf4j-impl

Jar examples for l:log4j-slf4j-impl