Javascript Browser Object Model Window setInterval

Javascript examples for Browser Object Model:Window setInterval