String Info « Development Class « C# / C Sharp


1.Get Text Element EnumeratorGet Text Element Enumerator
2.Get Next Text ElementGet Next Text Element