FtpWebResponse « System.Net « C# / C Sharp by API


1.FtpWebResponse.GetResponseStream()