HttpWebResponse « System.Net « C# / C Sharp by API


1.HttpWebResponse.Cookies
2.HttpWebResponse.GetResponseStream()
3.HttpWebResponse.Headers.AllKeys
4.HttpWebResponse.LastModified