XmlSchemaSet « System.Xml.Schema « C# / C Sharp by API


1.XmlSchemaSet.Add