XmlNode « System.Xml « C# / C Sharp by API


1.XmlNode.RemoveAll()