XmlNodeType « System.Xml « C# / C Sharp by API


1.XmlNodeType.Element
2.XmlNodeType.Text
3.XmlNodeType.XmlDeclaration