QListView « Qt « C++


1.Int model for QListView
2.Set view mode for QListView
3.QListView demo and QStandardItem
4.QStringListModel and QStringList