Iris Effect « Effects « Flex


1.Using the Iris effect on the buttonUsing the Iris effect on the button
2.Iris effectIris effect
3.Iris And ZoomIris And Zoom