JDBC JDNI « Database SQL JDBC « Java


1.JNDI and JDBC