ParameterMetaData « java.sql « Java by API


1.ParameterMetaData.parameterModeIn
2.ParameterMetaData.parameterModeInOut
3.ParameterMetaData.parameterModeOut
4.ParameterMetaData.parameterNoNulls
5.ParameterMetaData: getParameterCount()
6.ParameterMetaData: getParameterClassName(int param)
7.ParameterMetaData: getParameterMode(int param)
8.ParameterMetaData: getParameterType(int param)
9.ParameterMetaData: getParameterTypeName(int param)
10.ParameterMetaData: isNullable(int param)