Database « Perl


Database /

AnyDBM 4DBI 9
DBM 8insert 4
MySql 12ODBC 6
OLE ADO 3select 8
Transaction 1update 3