LOG « Math « SQL / MySQL


1.Use log
2.Use LOG10 and LOG2