Main Function « Language Basics « VB.Net


1.Main function call your functionMain function call your function
2.Main function DemoMain function Demo