CheckBox « Windows Presentation Foundation « VB.Net


1.CheckBox checked event listenerCheckBox checked event listener
2.Handles CheckBox Indeterminate events when a CheckBox changes to a indeterminate state.Handles CheckBox Indeterminate events when a CheckBox changes to a indeterminate state.
3.Handle CheckBox Unchecked eventsHandle CheckBox Unchecked events
4.Handle CheckBox checked eventsHandle CheckBox checked events
5.Use Linq to get checked CheckBoxUse Linq to get checked CheckBox
6.Check the CheckBox based on key pressed statesCheck the CheckBox based on key pressed states