System.IO.IsolatedStorage « VB.Net by API


System.IO.IsolatedStorage /

IsolatedStorageFile 3IsolatedStorageFileStream 4
IsolatedStorageScope 2