position() function : position « XSLT stylesheet « XML


position() functionFile: Data.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<provinces>
 <name>Alberta</name>
 <name>British Columbia</name>
 <name>Manitoba</name>
 <name>New Brunswick</name>
 <name>Newfoundland and Labrador</name>
 <name>Northwest Territories</name>
 <name>Nova Scotia</name>
 <name>Nunavut</name>
 <name>Ontario</name>
 <name>Prince Edward Island</name>
 <name>Quebec</name>
 <name>Saskatchewan</name>
 <name>Yukon</name>
</provinces>


File: Transform.xslt

<?xml version="1.0" encoding="US-ASCII"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
 xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:output method="text" />

 <xsl:template match="provinces">
  <xsl:apply-templates select="name" />
 </xsl:template>

 <xsl:template match="name">
  <xsl:value-of select="position()" />
  <xsl:text>. </xsl:text>
  <xsl:value-of select="." />
  <xsl:text>&#10;</xsl:text>
 </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Output:

1. Alberta
2. British Columbia
3. Manitoba
4. New Brunswick
5. Newfoundland and Labrador
6. Northwest Territories
7. Nova Scotia
8. Nunavut
9. Ontario
10. Prince Edward Island
11. Quebec
12. Saskatchewan
13. Yukon

 
Related examples in the same category

1.Get the context position with position() function
2.If statement and position(), last() functions