MySQL « ADO.net Database « ASP.NET Tutorial


18.40.MySQL
18.40.1.Execute Delete command against MySQL database with OdbcCommand (C#)
18.40.2.Execuate insert command against MySQL database
18.40.3.Read scalar data from MySQL database by using OdbcCommand
18.40.4.Execuate select statement against MySQL database with OdbcCommand
18.40.5.Execute update command against MySQL database with OdbcCommand