XMLNodeType « XML « ASP.NET Tutorial


25.12.XMLNodeType
25.12.1.Check XMLNodeType (VB.net)
25.12.2.Read XML by node type
25.12.3.Get Node by name