log2 « math.h « C Tutorial


19.45.log2
19.45.1.log2