log10 « math.h « C Tutorial


19.46.log10
19.46.1.log10