atoi « stdlib.h « C Tutorial


23.5.atoi
23.5.1.atoi