Encoding Unicode « I18N Internationalization « C# / CSharp Tutorial


21.12.Encoding Unicode
21.12.1.Unicode encode
21.12.2.Big Endian Unicode Bytes
21.12.3.Convert UTF8 from Unicode
21.12.4.Encodings: Encoding.GetEncoding(1252)
21.12.5.Use UnicodeEncoding to encode and decode char array