Encoding UTF16 « I18N Internationalization « C# / CSharp Tutorial


21.13.Encoding UTF16
21.13.1.Write the UTF-16 encoded bytes of the source string