Encoding UTF8 « I18N Internationalization « C# / CSharp Tutorial


21.14.Encoding UTF8
21.14.1.Encodings: Encoding.UTF8
21.14.2.Write the UTF-8 encoded byte arrays
21.14.3.Convert the UTF-16 encoded source string to UTF-8