XmlNamespaceManager « XML « C# / CSharp Tutorial


30.32.XmlNamespaceManager
30.32.1.Use the SetContext method to provide an XmlNamespaceManager object for namespace resolution.