Matcher « Regular Expressions « Java Tutorial


8.4.Matcher
8.4.1.Create a Matcher from Pattern
8.4.2.Matcher.start() method
8.4.3.Matcher.end(int) method
8.4.4.Matcher.LookingAt method
8.4.5.Matcher.matches method
8.4.6.Matcher.pattern method
8.4.7.Matcher.replaceAll method
8.4.8.Matcher.reset(CharSequence) method
8.4.9.Matcher.group() method
8.4.10.Matcher.find method
8.4.11.Matcher.find(int) method
8.4.12.Find the starting point of the first 'Bond'
8.4.13.Demonstrates the usage of the Matcher.reset() method
8.4.14.Matcher.appendReplacement method
8.4.15.REGEX = '\\bdog\\b'
8.4.16.lookingAt vs matches