Using JCheckBoxMenuItem: setMnemonic : JCheckBoxMenuItem « Swing « Java Tutorial


Using JCheckBoxMenuItem: setMnemonic
import java.awt.event.KeyEvent;

import javax.swing.JCheckBoxMenuItem;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JMenuBar;
import javax.swing.JMenuItem;

public class JCheckBoxMenuItemDemo {

 public static void main(final String args[]) {
  JFrame frame = new JFrame("MenuSample Example");
  frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  JMenuBar menuBar = new JMenuBar();

  // File Menu, F - Mnemonic
  JMenu fileMenu = new JMenu("File");
  fileMenu.setMnemonic(KeyEvent.VK_F);
  menuBar.add(fileMenu);

  // File->New, N - Mnemonic
  JMenuItem newMenuItem = new JMenuItem("New", KeyEvent.VK_N);
  fileMenu.add(newMenuItem);

  JCheckBoxMenuItem caseMenuItem = new JCheckBoxMenuItem("Case Sensitive");
  caseMenuItem.setMnemonic(KeyEvent.VK_C);
  fileMenu.add(caseMenuItem);
  
  frame.setJMenuBar(menuBar);
  frame.setSize(350, 250);
  frame.setVisible(true);
 }
}
14.24.JCheckBoxMenuItem
14.24.1.Using JCheckBoxMenuItem: setMnemonicUsing JCheckBoxMenuItem: setMnemonic
14.24.2.Listening to JCheckBoxMenuItem Events with an ActionListenerListening to JCheckBoxMenuItem Events with an ActionListener
14.24.3.Listening to JCheckBoxMenuItem with an ItemListenerListening to JCheckBoxMenuItem with an ItemListener
14.24.4.Initialize JCheckBoxMenuItem with checked optionInitialize JCheckBoxMenuItem with checked option
14.24.5.Check if a JCheckBoxMenuItem is selected in its item change listener
14.24.6.Customizing JCheckBoxMenuItem Look and Feel