throw « Statement « JavaScript Tutorial


3.14.throw
3.14.1.throw
3.14.2.Throw that error