Database « Python Tutorial


15.Database
15.1.cPickle( 3 ) 15.4.PostgreSQL( 14 ) 
15.2.DBM( 2 ) 15.5.shelve( 6 ) 
15.3.MySQL( 6 ) 15.6.sqlite( 1 )