TRANSACTION ISOLATION LEVEL « Transaction « SQL Server / T-SQL Tutorial


23.2.TRANSACTION ISOLATION LEVEL
23.2.1.Syntax for SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
23.2.2.Testing transaction isolation levels.
23.2.3.SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE