Stroke « Windows Presentation Foundation « VB.Net Tutorial


16.82.Stroke
16.82.1.Dash Pattern '1 2'Dash Pattern '1 2'
16.82.2.Dash Pattern '2 1'Dash Pattern '2 1'
16.82.3.Dash Pattern '5 0.2 3 0.2'Dash Pattern '5 0.2 3 0.2'
16.82.4.Uneven Dash Pattern '2 0.5 2'Uneven Dash Pattern '2 0.5 2'
16.82.5.Dash Pattern with Rounded CapsDash Pattern with Rounded Caps
16.82.6.Bevel Line JoinBevel Line Join
16.82.7.Round Line JoinRound Line Join
16.82.8.Miter Line JoinMiter Line Join
16.82.9.Miter Line Join With Limit of 3Miter Line Join With Limit of 3
16.82.10.Flat Line CapFlat Line Cap
16.82.11.Square Line CapSquare Line Cap
16.82.12.Round Line CapRound Line Cap
16.82.13.Triangle Line CapTriangle Line Cap
16.82.14.StrokeLineJoin=BevelStrokeLineJoin=Bevel
16.82.15.StrokeLineJoin=RoundStrokeLineJoin=Round
16.82.16.StrokeStartLineCap=FlatStrokeStartLineCap=Flat
16.82.17.StrokeEndLineCap=SquareStrokeEndLineCap=Square
16.82.18.StrokeStartLineCap=SquareStrokeStartLineCap=Square
16.82.19.StrokeStartLineCap=RoundStrokeStartLineCap=Round
16.82.20.StrokeStartLineCap=TriangleStrokeStartLineCap=Triangle
16.82.21.Paints a rectangle with a checkered pattern 2Paints a rectangle with a checkered pattern 2
16.82.22.Solid color stroke LineSolid color stroke Line
16.82.23.Stroke with semi-transparent colorStroke with semi-transparent color