system property « XSLT stylesheet « XML Tutorial


5.75.system property
5.75.1.Get system property with system-property() function
5.75.2.A test of the system-property() function
5.75.3.Getting Java system properties with system-property()