mysql_db_query « MySQL Database « PHP


1.Insert data to mysql table
2.mysql_db_query.php