MySQL Database « PHP


MySQL Database /

Choose Database 1Database Connection 2
Database Create 1Database Delete 2
Database Insert 3Database MetaData 6
Database Query 5Database Update 3
DBM 3MySQL Connection 4
MySQL Processes 1mysqli 14
mysqli_autocommit 1mysqli_connect 5
mysqli_error 1mysqli_fetch_array 2
mysqli_prepare 1mysql_affected_row 1
mysql_close 2mysql_connect 5
mysql_db_query 2mysql_drop_db 1
mysql_fetch_array 7mysql_fetch_assoc 1
mysql_fetch_field 1mysql_fetch_row 2
mysql_field_name 1mysql_field_table 1
mysql_field_type 1mysql_list_processes 1
mysql_list_tables 2mysql_num_fields 2
mysql_num_rows 5mysql_query 9
mysql_real_escape_string 1mysql_result 3
mysql_select_db 6mysql_stat 1
mysql_tablename 2mysql_unbuffered_query 1
odbc_close 1odbc_connect 2
odbc_exec 1odbc_execute 1
odbc_free_result 1odbc_prepare 1
odbc_result_all 1Query Result 9
SQL String 1sqlite database 4
sqlite_array_query 1sqlite_column 1
sqlite_create_function 1sqlite_current 1
sqlite_fetch_array 2sqlite_fetch_column_types 1
sqlite_fetch_single 1sqlite_field_name 1
sqlite_has_more 1sqlite_num_fields 1
sqlite_num_rows 1sqlite_popen 1
sqlite_query 3sqlite_seek 2
sql_regcase 1Table Column 2
Table Create 4Table Database 2
Table MetaData 5