mysql_tablename « MySQL Database « PHP


1.Listing databases
2.mysql_tablename.php