mysql_num_fields « MySQL Database « PHP


1.mysql_list_fields.php
2.mysql_num_fields.php