mysql_result « MySQL Database « PHP


1.mysql_result-2.php
2.mysql_result.php
3.function mysql_result() produces a data set.