mysql_result.php : mysql_result « MySQL Database « PHP


mysql_result.php

 
<?php
   ...
   $query = "SELECT productid, name FROM product ORDER BY name";
   $result = mysql_query($query);
   $productid = mysql_result($result, 0, "productid");
   $name = mysql_result($result, 0, "name");
   ...
?>
 
 
Related examples in the same category

1.mysql_result-2.php
2.function mysql_result() produces a data set.