mcrypt_encrypt « Utility Function « PHP


1.mcrypt_encrypt.php
2.Stronger Encryption Algorithms