XML Database « XML « VB.Net


1.Reference XML data as a database tableReference XML data as a database table