OleDbConnection « System.Data.OleDb « VB.Net by API


1.New OleDbConnection
2.OleDbConnection.ConnectionString
3.OleDbConnection.DataSource
4.OleDbConnection.Database
5.OleDbConnection.ServerVersion
6.OleDbConnection.State