BinaryWriter « System.IO « VB.Net by API


1.New BinaryWriter(FileStream aFileStream)
2.BinaryWriter.Seek
3.BinaryWriter.Write(Double d)
4.BinaryWriter.Write(Integer i)
5.BinaryWriter.Write(String s)