FileSystemWatcher « System.IO « VB.Net by API


1.FileSystemWatcher.Changed
2.FileSystemWatcher.Created
3.FileSystemWatcher.Deleted
4.FileSystemWatcher.EnableRaisingEvents
5.FileSystemWatcher.Filter
6.FileSystemWatcher.IncludeSubdirectories
7.FileSystemWatcher.NotifyFilter
8.FileSystemWatcher.Renamed